Category Archives: บทความน่ารู้

(Draft) White paper สำหรับ Digital ID Platform ของคณะทำงานจัดทำคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

รายละเอียด (Draft) White paper สำหรับ Digital ID Platform ของคณะทำงานจัดทำคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

Read More

ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนของดิจิทัลไอดี

      หลายคนอาจสงสัยว่าหากจะใช้งานดิจิทัลไอดีในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานดิจิทัลไอดีอย่างไร โดยในมาตรฐานการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนของดิจิทัลไอดีของสหรัฐอเมริกา (NIST SP800-63-3 : Digital Identity Guidelines) ได้แบ่งกระบวนการที่สำคัญออกเป็น 2 กระบวนการ

Read More

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ Digital ID Platform

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Digital ID Platform อ้างอิงตาม มาตรฐานของ NIST 800-63-3 Digital Identity Guideline ซึ่งเป็น technical requirement สำหรับหน่วยงานรัฐของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม การพิสูจน์ตัวตน (Identity Proofing) และ การยืนยันตัวตน (Authentication) ของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้บริการสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ

Read More