Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (DIGITAL IDENTITY GUIDELINE FOR THAILAND) สำหรับการทำประชาพิจารณ์

จากการประชุมคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ สพธอ. ในฐานะเลขานุการ เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน

Read More

[Update] ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และคณะทำงานอีกสามคณะ

ด้วยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

รัฐ-เอกชน รวมพลหน่วยงาน ! ลงขันตั้งองค์กรบริหาร Digital ID

รัฐ-เอกชนร่วมลงขันจัดตั้งหน่วยงานดูแล Digital ID Platform ต่อยอดการทำธุรกรรมการเงินง่าย อาทิ เปิดบัญชีออนไลน์ ยื่นกู้ออนไลน์ ด้านกระทรวงดิจิทัลฯ เผยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ระบุเปิดให้เจ้าตัวเป็นคนยื่นคำร้องเพื่อทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินเท่านั้น

Read More

กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด Open Forum ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับประเทศไทย ด้วย National Digital ID Platform เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Open Forum ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับประเทศไทย ด้วย National Digital ID Platform ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้น โดยมี คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมเสวนาเรื่องภาพรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ National Digital ID Infrastructure ด้วย

Read More