เอกสารเผยแพร่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(ร่าง) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
และการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
(Financial Technology)
3Regulation (EU) No 910/2014
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1NIST Special Publication 800-63-3
Digital Identity Guidelines
2NIST Special Publication 800-63A
Digital Identity Guidelines
Enrolment and Identity Proofing
3NIST Special Publication 800-63B
Digital Identity Guidelines
Authentication and Lifecycle Management
4NIST Special Publication 800-63C
Digital Identity Guidelines
Federation and Assertions
5ISO/IEC 29115:2013
Information technology -- Security techniques -- Entity authentication assurance framework