ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศแล้ว! ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand)  3 ฉบับ ได้แก่ ภาพรวมและอภิธานศัพท์, การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวตน จัดทำขึ้นจัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ร่วมกับ ETDA

ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ที่ร่วมกันกำหนดและจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย (Digital Identity Guideline for Thailand) ขึ้น ประกอบด้วยมาตรฐานทั้งหมด 3 ฉบับ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่นี่

ลำดับ
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
1 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – ภาพรวมและอภิธานศัพท์ เลขที่ ขมธอ. 18-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Overview and Glossary)
เป็นเอกสารอธิบายภาพรวมและอภิธานศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือ
2 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เลขที่ ขมธอ. 19-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Enrolment and Identity Proofing)
เป็นเอกสารอธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครใช้บริการที่ประสงค์จะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยดิจิทัลไอดี (digital identity) ตามระดับความน่าเชื่อถือของไอเดนทิตี (identity assurance level: IAL)
3 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 20-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Authentication)
เป็นเอกสารอธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการกำหนดและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator) ตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator assurance level: AAL)

สามารถดู รายการและสถานะข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ได้ที่ Link นี้ >>
รายการข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์