เอกสารเผยแพร่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(ร่าง) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
และการเข้าถึงบริการของประชาชนด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน
(Financial Technology)
3Regulation (EU) No 910/2014
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
1NIST Special Publication 800-63-3
Digital Identity Guidelines
2NIST Special Publication 800-63A
Digital Identity Guidelines
Enrolment and Identity Proofing
3NIST Special Publication 800-63B
Digital Identity Guidelines
Authentication and Lifecycle Management
4NIST Special Publication 800-63C
Digital Identity Guidelines
Federation and Assertions
5ISO/IEC 29115:2013
Information technology -- Security techniques -- Entity authentication assurance framework

ข้อเสนอแนะมาตรฐาน


ลำดับ
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ
ดาวน์โหลด
1 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – ภาพรวมและอภิธานศัพท์ เลขที่ ขมธอ. 18-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Overview and Glossary)
เป็นเอกสารอธิบายภาพรวมและอภิธานศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย การบริหารความเสี่ยง และการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือ
2 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน เลขที่ ขมธอ. 19-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Enrolment and Identity Proofing)
เป็นเอกสารอธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครใช้บริการที่ประสงค์จะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยดิจิทัลไอดี (digital identity) ตามระดับความน่าเชื่อถือของไอเดนทิตี (identity assurance level: IAL)
3 แนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับประเทศไทย – การยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 20-2561
(Digital Identity Guideline for Thailand – Authentication)
เป็นเอกสารอธิบายข้อกำหนดสำหรับผู้พิสูจน์และยืนยันตัวตน (identity provider: IdP) ในการกำหนดและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator) ตามระดับความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน (authenticator assurance level: AAL)